REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „WESEL SIĘ Z NAMI”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich działa Program „Wesel się z nami”, zasady uczestnictwa w Programie oraz zasady świadczenia usług przez serwis internetowy dostępny pod adresem: www.fundacja-gdanska-parasolka.pl

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższewyrażeniamają następujące znaczenie:

a) „Organizator” – Fundacja Gdańska Parasolka z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wąsowicza 30, 80-318 Gdańsk, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412041, o nadanym NIP: 5842726757, REGON: 221618520; adres biura i adres do korespondencji: 80-318 Gdańsk, ul. Wąsowicza 30; adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacja-gdanska-parasolka.pl;

b) „Wesel się z nami” – program organizowany i zarządzany przez Organizatora, zwany dalej Programem, mający na celu umożliwienie Uczestnikom wsparcia Celów Statutowych Organizatora;

c) „Regulamin” – niniejszy dokument ;

d) „Serwis” – prowadzona przez Organizatora strona internetowa, której celem jest promocja programu „Wesel się z nami” poprzez umożliwienie Uczestnikom udziału w Programie;

e) „Użytkownik” – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu;

f) „Uczestnicy Programu” – Użytkownicy, którzy zgłoszą swój udział w Programie przed planowaną uroczystością weselną, a następnie zaproszą gości weselnych do zakupu wirtualnych bukietów kwiatowych za pośrednictwem systemu internetowej płatności lub przelewu bankowego zamiast zwyczajowo wręczanych z tej okazji kwiatów, by zebrane w ten sposób środki pieniężne przekazać następnie jako darowiznę na Cele Statutowe Organizatora;

g) „Uroczystość” – rozumiana jako wydarzenie zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych, na które nie potrzebne jest specjalne pozwolenie na organizację zbiórki publicznej – zbiórki koleżeńskie prowadzone w lokalach prywatnych wyłącznie w gronie znajomych;

h) „Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu;

i) „Cele Statutowe” – cele zamieszczone w statucie Organizatora, zamieszczone również na stronie internetowej pod adresem: http://www.fundacja-gdanska-parasolka.pl/statut;

j) „Kolaż weselny” – zdjęcie wysyłane przez Organizatora na adres korespondencyjny Uczestnika Programu podany w formularzu zgłoszeniowym, wykonane ze zdjęć, które Uczestnik przysłał do Organizatora po odbyciu się uroczystości weselnej.

k) „Powinszowanie”- specjalne życzenia skierowane do Uczestnika, które wyglądają tak jak w galerii zamieszczonej na stronie internetowej http://www.fundacja-gdanska-parasolka.pl

l) „Fundator Nagrody”- każdy podmiot, który z własnych środków finansowych ufunduje nagrodę miesiąca lub nagrodę roku;

ł) „Nagroda Miesiąca”- nagroda ufundowana przez Fundatora Nagrody z jego własnych środków finansowych,którą jest weekend w SPA lub hotelu dla dwojga osób;

m) „Nagroda Roku”- nagroda ufundowana przez Fundatora Nagrody z jego własnych środków finansowych będąca podróżą poślubną dla dwojga osób do kraju wskazanego przez Fundatora Nagrody;

 

§ 2. INFORMACJE O PROGRAMIE

 

1. Program ma na celu wsparcie finansowe Celów Statutowych Organizatora oraz prowadzonej przez niego działalności.

2. Program skierowany jest do osób, które w związku z planowaną uroczystością weselną decydują, że zaproponują zaproszonym gościom zakup wirtualnych bukietów kwiatowych za pośrednictwem systemu internetowej płatności lub przelewu bankowego, zamiast zwyczajowo wręczanych z tej okazji kwiatów, by zebrane w ten sposób środki pieniężne przekazać jako darowiznę na Cele Statutowe Organizatora.

 

§ 3. UCZESTNICY

 

1. Uczestnikami Programu mogą być osoby pełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich do udziału w Programie wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych przesłana na adres e- mail: kontakt@fundacja-gdanska-parasolka.pl

 

 

§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 

1.Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora pod adresem:http://www.fundacja-gdanska-parasolka.pl/wesel sie z nami

2. Zgłoszenie wymaga w szczególności podania danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym oraz akceptacji Regulaminu.

3. Organizator po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, zdjęć przysłanych do Organizatora przez Uczestnika Programu i upływie wskazanego w formularzu zgłoszeniowym terminu Uroczystości weselnej, wyśle za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres korespondencyjny, kolaż weselny wraz z powinszowaniem.

4. Poinformowanie zaproszonych gości o chęci przyjęcia zamiast kwiatów wskazanej przez Organizatora sumy pieniężnej poprzez zakup wirtualnych bukietów, z zamiarem przekazania jej na wsparcie Organizatora, należą do obowiązków Uczestnika Programu.

5. Sumę pieniężną uzyskaną na drodze zakupu wirtualnych bukietów kwiatowych za pomocą systemu internetowej płatności lub przelewu bankowego, wśród gości uroczystości Uczestnik Programu wpłaci na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Bank BZWBK pod numerem: 58 1090 1098 0000 0001 1914 6153, podając w tytule wpłaty: „Wesel się z nami – darowizna” najpóźniej w dniu Uroczystości.

6. Wpłaty należy poprzedzić wypełnieniem odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://www.fundacja-gdanska-parasolka.pl/wesel sie_z_nami/wplata, niezależnie od wybranego sposobu przekazania środków pieniężnych (internetowy system płatności lub tradycyjny przelew – na poczcie, w banku).

7. Uczestnik Programu według swojego uznania przekaże Organizatorowi, za pośrednictwem odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://www.fundacja-gdanska-parasolka.pl/wesel sie_z_nami/galeria zdjęcia ze swojej uroczystości wraz z opisem, które po dokonaniu wpłaty środków pieniężnych w ww. sposób Organizator zamieści w Serwisie galerii „Te chwile są z nami”.

 

§ 5. AKCEPTACJA REGULAMINU

 

1. Wzięcie udziału w Programie przez Uczestnika oraz korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.

2. Uczestnik akceptuje Regulamin podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie, poprzez odznaczenie specjalnego pola „Akceptuję Regulamin Programu Wesel się z nami”.

 

 

§ 6. LOSOWANIE NAGRÓD

 

1. Ostatniego dnia każdego miesiąca spośród Uczestników Programu, których wpłaty zostały do tego dnia zaksięgowane na rachunku bankowym Organizatora wskazanym w § 4 ust. 5 wylosowany zostanie jeden Uczestnik, który otrzyma nagrodę od Organizatora.

2. Losowanie przeprowadzane jest na podstawie specjalnego numeru, który nadawany jest zgłoszonej w formularzu zgłoszeniowym Parze Młodej, przez Uczestnika Programu;

3. Losowanie przeprowadza specjalnie przygotowany w tym celu przez Organizatora system losujący.

4. Ostatniego dnia roku kalendarzowego spośród dziesięciu Uczestników Programu, których Goście Weselni najhojniej wsparli Organizatora przekazując darowiznę za zakup wirtualnych bukietów kwiatowych poprzez internetowy system płatności lub przelew bankowy, a których wpłaty zostały do tego dnia zaksięgowane na rachunku bankowym Organizatora wskazanym w &4 ust.5 wylosowana zostanie jedna Para Młoda- Uczestnik Programu, który otrzyma nagrodę od Organizatora-podróż poślubną, ufundowaną przez Fundatora Nagrody;

5. Losowanie przeprowadzone jest na podstawie specjalnego numeru, który nadawany jest Uczestnikowi Programu- Parze Młodej, której Goście Weselni najhojniej wsparli Organizatora kupując wirtualne bukiety kwiatowe lub dokonując przelewu bankowego na rachunek Organizatora wskazany w &4 ust. 5

6. Wyniki losowania zostaną upublicznione na profilu Facebook Organizatora i będą polegały na umieszczeniu, za uprzednio wyrażoną zgodą,danych Uczestnika, który został wylosowany.

7. Informacja o nagrodzie zostanie wysłana do Uczestnika Programu na adres korespondencyjny wskazany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 21 dni od dnia losowania.

8. Nagrody będą ufundowane przez Fundatora Nagrody lub Organizatora.

 

§7. OBOWIĄZKI NAGRODZONEGO UCZESTNIKA WOBEC FUNDATORA NAGRODY

 

1.Fundator Nagrody zobowiązuje Uczestnika, który wylosował Nagrodę Miesiąca, w zamian za ufundowanie mu nagrody, do umieszczenia logo Fundatora Nagrody na zdjęciu relacjonującym pobyt w SPA lub hotelu.

2.Fundator Nagrody zobowiązuje Uczestnika, który wylosował Nagrodę Roku, w zamian za ufundowanie mu nagrody, do umieszczenia logo Fundatora Nagrody w fotorelacji Uczestnika z podróży poślubnej do wskazanego kraju przez Fundatora Nagrody;

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany przez Uczestnika Programu, Nagrody Miesiąca i Nagrody Roku na środki finansowe Fundatora Nagrody lub Organizatora.

4.Rezygnacja Uczestnika Programu z odebrania nagrody i spełnienia warunków jej wykorzystania przez Fundatora Nagrody jest równoznaczna z utratą nagrody.

 

§ 8. WARUNKI TECHNICZNE

 

1. Korzystanie z serwisu wymaga:

a) przeglądarki internetowej Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,

b) posiadania adresu e-mail w przypadku chęci wzięcia udziału w Programie przez Uczestnika,

c) rozdzielczości ekranowej minimum 1024×768 pikseli,

d) włączonej obsługi „cookies”.

2. W przypadku chęci przesłania przez Uczestnika zdjęć, o którym mowa w § 4. ust. 7, dopuszczalne są pliki .jpg,

 

§ 9. USŁUGI

 

1. Serwis świadczy usługi informacyjne, a także organizacyjne w zakresie działalności (dobroczynnej ?) Organizatora.

2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

3. Serwis świadczy następujące usługi:

a) informowanie o organizacji Programu oraz zasadach wzięcia w nim udziału;

b) umożliwienie zgłoszenia udziału Uczestnika w Programie;

c) umożliwienie wysłania zdjęcia, o którym mowa w § 4. ust. 7.

 

§ 10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

1. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Organizatorowi, chyba że w Serwisie zastrzeżono inaczej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 5., Uczestnik udostępniający publicznie lub zgłaszający do publikacji w Serwisie jakiekolwiek treści, w tym własne zdjęcia i opisy w ramach udziału w Programie, udziela Organizatorowi nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na komercyjne i niekomercyjne korzystanie z tych treści w ramach Serwisu oraz pozostałej działalności Organizatora, w szczególności w ramach Programu na następujących polach eksploatacji:

a) rozpowszechnianie treści poprzez:

  • jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej)
  • przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej,

b) w zakresie licencji określonej w pkt. a) udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z praw zależnych, w szczególności do dokonywania opracowań oraz tłumaczeń tych treści.

3. Uczestnik pozostawia Organizatorowi swobodę co do sposobu oznaczenia autorstwa treści lub zaniechania jego oznaczenia, z zastrzeżeniem artykułów, co do których Organizator ma obowiązek oznaczenia autorstwa.

4. Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego treści nie naruszają praw osób trzecich oraz, że przyjmuje on wobec Organizatora pełną odpowiedzialność za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem z tych treści, podnosić przeciwko Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń.

5. Licencja, o której mowa w ust. 2., może zostać wypowiedziana przez Uczestnika z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji treści dostarczonych przez Uczestnika lub zaprzestania ich publikowania bez podania przyczyny.

 

§11. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

 

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie będących Uczestnikami Programu nie wymaga podania przez nich danych osobowych.

2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników będących Uczestnikami Programu wymaga podania prze z nich danych osobowych określonych przez Organizatora w odpowiednich formularzach zgłoszeniowych.

3. Organizator uzależnia wzięcie udziału w Programie od podania przez Uczestnika danych osobowych i wyrażenia przez niego zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w Regulaminie.

4. Podane przez Uczestnika dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w celu wykonywania umowy o świadczenieusług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin.

5.Podając dane, o których mowa w § 10 ust. 2, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową Organizatora. Poza zgodą wyrażoną poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę także poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego, w którym zamieszczona jest klauzula – zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora.

6. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Fundacja Gdańska Parasolka z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wąsowicza 30, 80-318 Gdańsk, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412041, o nadanym NIP: 5842726757, REGON: 221618520; adres biura i adres do korespondencji: 80-318 Gdańsk, ul. Wąsowicza 30; adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacja-gdanska-parasolka.pl

7. Organizator dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych Uczestników przed dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń.

8. Organizator nie przekazuje danych osobowych podanych przez Uczestników osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z decyzji organu państwowego.

9. Uczestnik w każdym czasie ma wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia z Serwisu.

10. Organizator wykorzystuje pliki „cookies”, które zbierają informacje pozwalające dostosowywać Usługi i treści Serwisu do indywidualnych preferencji Uczestnika.

 

 

§ 12. PRZERWY W DZIAŁANIU SERWISU

 

1. Organizator ma prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu, co może skutkować jego czasową niedostępnością.

2. Odpowiedzialność Organizatora za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz za szkody poniesione przez Użytkowników z tego tytułu jest wyłączona.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w treści dostarczone przez Użytkownika, celem usunięcia przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.

 

§ 13. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi niniejszy Regulamin, zawarta jest na czas nieokreślony.

2. Uczestnicy Programu mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie, poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail: kontakt@fundacja-gdanska-parasolka.pl bądź listownie na adres korespondencyjny Organizatora; Organizator zastrzega, iż rezygnacja po zgłoszeniu udziału w Programie i zrealizowaniu przez Organizatora nagrody , może nastąpić jedynie po dokonaniu zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora. Rezygnacja Uczestnika przesłana po dokonaniu darowizny, o której mowa w § 4. ust. 5., pozostaje bez wpływu na dokonaną darowiznę.

3. Rozwiązanie umowy nie powoduje wygaśnięcia licencji, o której mowa w § 9. ust. 2., wraz ze wszystkimi jej postanowieniami. Wypowiedzenie licencji następuje na zasadach określonych w § 9. ust. 5.

 

§ 14. PRAWO WŁAŚCIWE

 

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Organizatora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2. W razie zaistnienia jakichkolwiek sporów na gruncie niniejszego Regulaminu, Uczestnik i Organizator będą dążyć do ich polubownego rozwiązania. Jeśli spór nie będzie mógł być rozwiązany na drodze polubownej, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

 

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 tj.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 tj.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 tj.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 tj.).

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2014 r.