Statut

STATUT FUNDACJI

pod nazwą FUNDACJA GDAŃSKA PARASOLKA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

— §1 —

Fundacja pod nazwą FUNDACJA GDAŃSKA PARASOLKA ustanowiona przez Elżbietę Klawikowską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Katarzyną Nagórską-Protasiuk w kancelarii notarialnej w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 6/2 za numerem repertorium A Nr 408/2012, 12.01.2012r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

— §2 —

Fundacja posiada osobowość prawną.

— §3 —

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

— §4 —

Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.

— §5 —

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów, w zakresie niezbędnym, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

— §6 —

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji, prowadzących działalność niepozostającą w sprzeczności z jej celami.

— §7 —

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

— §8 —

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji

— §9 —

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra ogółu, a w szczególności:

1. działalność charytatywna

2. nauka, sport, edukacja, oświata i wychowanie

3. ochrona i promocja zdrowia

4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

5. promocja i organizacja wolontariatu

— § 10 —

Fundacja realizuje swój cel między innymi poprzez:

1. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, sportu, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

2. Wszechstronną działalność w zakresie rozwoju dzieci, szkolnictwa (w tym prowadzenie szkoły) i edukacji.

3. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, sportowym, zdrowotnym oraz charytatywnym.

4. Społeczną kwestę środków finansowych i materialnych.

— §11 —

1. Fundacja realizuje swe cele między innymi poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytkupublicznego, wyłącznie w wymienionym poniżej przedmiocie:

a. 74.87.A – działalność związana z organizacją targów i wystaw;

b. 74.87.B – działalność komercyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana;

c. 80.42.B – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;

d. 85.14.A – działalność fizjoterapeutyczna;

e. 85.14.F – działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana;

f. 85.32 – pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, w tym opieka wychowawcza nad dzieckiem;

g. 91.33.Z – działalność pozostała organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji publicznej, Fundacja będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.

2. Fundacja realizuje swe cele między innymi poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, wyłącznie w wymienionym poniżej przedmiocie:

h. 91.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych

i. 91.33.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji publicznej, Fundacja będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.

— §12 —

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji .

— §13 —

1.Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

— §14 —

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

— §15 —

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

— §16 —

Dochody Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych osób prawnych, instytucji państwowych i samorządowych, fundacji oraz przedsiębiorców,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,

e. działalności odpłatnej pożytku publicznego, nie będącej działalnością gospodarczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

f. odsetek bankowych,

g. innych źródeł uznanych za dopuszczalne przez przepisy obowiązującego prawa.

— §17 —

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

— §18 —

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. .

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział IV

Organy i sposób zorganizowania Fundacji

— §19 —

1. Organami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji

— §20 —

  1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 3 osób i jest powoływany na okres 3 lat. Pierwszy Zarząd jest wybierany przez Fundatora. Kolejne Zarządy wybierane są większością głosów przez ustępujący Zarząd.

2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.

3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e) przekroczenia 75 roku życia,

f) nienależytego wypełniania funkcji członka,

g) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

— §21 —

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

— §22 —

Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesów.

— §23—

Zarząd kieruje działalnością Fundacji.

— §24 —

Zarząd Fundacji:

a. reprezentuje ją na zewnątrz,

b. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy oraz preliminarz kosztów Fundacji,

c. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

d. sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

e. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

f. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

g. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

h. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

i. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

j. powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

— §25 —

Oświadczenia woli są składane przez dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezesa.

— §26—

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

— §27 —

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

— §28—

1.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swych funkcji na podstawie umowy o pracę lub innej umowy o charakterze cywilnoprawnym i pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

— §29—

1. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wynagrodzenie członków zarządu i pracowników Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

3. Fundacja może zatrudniać wolontariuszy. Warunki świadczenia pracy przez wolontariuszy określa porozumienie między Fundacją a wolontariuszami oraz właściwe przepisy prawa.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu

— §30 —

1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków lub na wniosek Fundatora.

 

Rozdział VII

Odznaki i tytuły honorowe

— §31 —

1. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz jej celów.

2. Osobom fizycznym i prawnym, jeśli przekażą na rzecz Fundacji środki finansowe stanowiące istotne wsparcie dla jej działalności, mogą być przyznawane tytuły honorowe.

3. Tytuły honorowe mają charakter osobisty.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

— §32 —

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd.

— §33 —

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

— §34 —

Fundacja składa Ministrowi Edukacji Narodowej coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 

Fundator    Elżbieta Klawikowska